Båstad Kommuns riktlinjer angående Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som ska debiteras för hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) och bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om nivå och grunder för olika avgifter. Avgifterna får inte vara högre än kommunens självkostnad för verksamheten inklusive eventuell mervärdesskatt. Med självkostnad avses hela verksamhetstypen, t ex hemtjänst, således inte den individuella insatsen till en enskild omsorgstagare.

Kommunen är skyldig att behandla alla medborgare lika i kommunen enligt den s k likställighetsprincipen i kommunallagen, således oberoende av t. ex ålder, kön och bostadsort. De beslutade avgifterna och principerna i avgiftssystemet gäller således lika för alla. De faktiska avgifterna kan dock bli olika beroende på att inkomster, bostadskostnader m m skiljer sig från individ till individ.

Hemtjänst

Hemtjänst innefattar dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter för personlig omvårdnad. Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel, såsom städning, tvätt, hjälp med inköp, ärenden, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses alla de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, t ex hjälp med att äta, dricka, klä och tvätta sig och sköta personlig hygien. Till sociala behov räknas exempelvis insatser för att bryta isolering, tillgodose trygghet, ledsagning och avlösning av anhörig. Hemtjänstbegreppet omfattar insatser både i ordinärt boende och särskilt boende.

Avgiftskonstruktion

1. Kommunens självkostnad för den enskildes biståndsinsatser per månad beräknas.
2. Den enskildes avgiftsutrymme beräknas.
3. Om avgiftsutrymmet är större än eller lika med självkostnaden är avgiften lika med självkostnaden, annars är den lika med avgiftsutrymmet.

Högkostnadsskydd

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift (ofta kallat maxtaxa) för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, vilket 2011 motsvarar 1 712 kr.

Vidare finns en högsta avgift för sådana bostäder i särskilt boende där hyreslagen inte är tillämplig (vanligen två- eller flerbäddsrum.). I dylika bostäder kan ej hyra debiteras, endast en boendeavgift kan tas ut, som per månad får uppgå högst till en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet, vilket 2011 motsvarar 1 783 kr. Boendeavgiften ska behandlas som en avgift, som därmed ska jämkas om avgiftsutrymmet inte räcker till.

Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.

Det individuella avgiftsutrymmet utgör också ett slags högkostnadsskydd för den enskilde och de sammanlagda avgifterna får således inte överstiga detta belopp och ej heller det lagstadgade avgiftstaket. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än avgiftsutrymmet måste därför korrigering av avgifterna ske ned till detta belopp.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är den högsta avgift som den enskilde kan betala. För hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård och bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen kan den enskilde aldrig behöva betala mer än sitt individuella avgiftsutrymme.

För att beräkna avgiftsutrymmet ska från den enskildes bruttoinkomster avräknas skatter, avgift till trossamfund, bostadskostnad samt förbehållsbelopp. 

Beräkna den enskildes avgiftsutrymme
Bruttoinkomster inklusive eventuellt bostadstillägg eller motsvarande
minus skatter
minus faktisk bostadskostnad
minus generellt förbehållsbelopp (lägst det minimibelopp som socialtjänstlagen föreskriver)
minus individuellt förbehållsbelopp (i förekommande fall)
= avgiftsutrymme

Inkomster

Inkomsterna ska beräknas på samma sätt som försäkringskassan gör vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer, med undantag för förmögenhetstillägg enligt §16-17, lagen om bostadstillägg. Kommunen kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten skall beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.
Båstad Kommun inräknar följande huvudgrupper av inkomstslag:

A. Överskott av inkomst av tjänst (förväntad inkomst de närmaste tolv månaderna)
B. Överskott av näringsverksamhet (bortsett från kapitalvinst/ -förlust)
C. Överskott av inkomstslaget kapital (specifikation och kontrolluppgift till deklaration per den 31 december föregående år).
D. Bostadstillägg (BTP), särskilt bostadstillägg (SBTP), bostadsbidrag och äldreförsörjningstöd från Pensionsmyndigheten.

Följande skattefria inkomster ska inte tas med som inkomst vid avgiftsberäkningen:
Barnbidrag
Bistånd enligt SoL
Introduktionsersättning för flyktingar
Ersättning som betalas ut p g a kapitalförsäkring
Handikappersättning 
Assistansersättning
Del av vårdbidrag som utgör ersättning för merutgifter

Makars och registrerade partners inkomster läggs samman och fördelas med hälften på varje make. 
För sambo och övriga räknas endast biståndstagarens inkomst

Privata avtal om underhåll mellan den enskilde och annan person, t.ex. make/sammanboende ska inte föranleda någon förändring av avgiftsberäkningen eller jämkning av avgifterna för den enskilde. Civilrättsliga avtal har ingen rättsverkan på kommunens lagbundna avgiftsregler.

Bostadskostnad

Det är alltid de faktiska bostadskostnaderna som gäller om sådana är kända eller kan tas fram.
Kostnad för boende får endast tas upp för bostad/bostäder  som stadigvarande är bebodd av hushållsmedlem (undantag Dubbel bosättning se nedan).

För hyrd bostad gäller att bostadskostnaden är lika med hyran inkl värme, el och hemförsäkring. Dessa kostnader verifieras av den enskilde på inkomstförfrågan.

För lägenhet med bostadsrätt är bostadskostnaden lika med årsavgiften inklusive värme, el och hemförsäkring. Till bostadskostnaden läggs också 70 procent av räntekostnaden för lån på bostadsrätten. Dessa kostnader verifieras av den enskilde på inkomstförfrågan.

För eget enfamiljshus räknas 70 procent av räntekostnaden för lån på fastigheten, 70 procent av eventuell tomträttsavgift, kommunal fastighetsavgift, kostnader för uppvärmning och el samt övriga driftkostnader. Dessa kostnader verifieras av den enskilde på inkomstförfrågan. Om inte den enskildes faktiska driftskostnader kan beräknas använder Båstad Kommun Försäkringskassans schablonbelopp för driftskostnader (sophämtning, VA-avgift, sotning, hemförsäkring) (Månadskostnad 2010 = 195:- x antal kvadratmeter / 12 ).  

För bostad i särskilt boende räknas bostadskostnaden på samma sätt som för hyrd bostad ovan. (Undantag, se nedan om bostäder som inte omfattas av hyreslagen)

För övriga bostadstyper som tvåfamiljshus, lantbruksenhet, arrenderat småhus, andelshus eller egen flerfamiljsfastighet, se försäkringskassans regler för bostadstillägg till pensionärer.

Om fler vuxna bor i bostaden fördelas bostadskostnaden lika bland hushållets myndiga personer med egen inkomst.

Dubbel bosättning

Dubbel bosättning kan uppstå när brukare flyttar. Avgiftsnedsättning pga dubbel bosättning kan medges upp till tre månader för att ge tid att avveckla fastighet eller bostadsrätt eller under uppsägningstid för hyresrätt. Nedsättningen beräknas utifrån 90% av kostnaden för att hålla den icke använda bostaden i oförstört skick. Nedsättningen läggs till brukarens boendekostnad i beräkningen av avgiftsutrymme.

Förbehållsbelopp

Syftet med förbehållsbelopp är att skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader. Observera att förbehållsbeloppen kan bli högre eller lägre än det lagstadgade minimibeloppet på grund av olika särregler i lagstiftningen.

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendeavgift som anges i 8 kap.5§, SoL (vanligen två- eller flerbäddsrum) ska dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av 1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sammanboende. Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Princip för anpassning av minimibeloppen till Båstad Kommuns förhållanden

 

Kommunen höjer minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp. Det kan t.ex. röra sig om sjukresor, rehabilitering, särskild kost eller god man. Det bör vara fråga om åtminstone ett par hundra kronor per månad. Kostnader som den enskilde vill åberopa för uppräkning av förbehållsbelopp verifieras av den enskilde på inkomst förfrågan.

Yngre funktionshindrade har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning och familjebildning. Levnadskostnader för yngre funktionshindrade beräknas, efter en individuell prövning, till en nivå som överstiger minimibeloppet upp till 10 procent. För år 2010 innebär det en uppräkning med 478 kr per månad.

Eftersom personer som är under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och därmed också har en högre kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till denna merkostnad. Det innebär att yngre personer med funktionshinder får ett högre belopp för livsmedelskostnaden än äldre personer. Vägledande för beräkningen av denna kostnad är Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper.

Några merkostnader på grund av sjukdom eller funktionshinder ingår inte i Konsumentverkets beräkningar av de skäliga kostnaderna. Konsumentverket gör speciella beräkningar av hur mycket dyrare det är med fettreducerad, glutenfri och komjölksfri kost. Diabeteskost bör inte föranleda ett högre förbehållsbelopp.

Beräkning av avgiftsutrymme

Om det sammanlagda förbehållsbeloppet (inkl bostadskostnaden) överstiger den enskildes nettoinkomster uppstår ett så kallat negativt avgiftsutrymme. Det betyder i praktiken att den enskilde inte har tillräckliga medel för att uppnå det fastställda förbehållsbeloppet. I sådana fall nollställs hemtjänstavgiften. Någon jämkning på matkostnader sker inte. Den enskilde uppmanas i första hand att söka bostadstillägg/ äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten eller försörjningsstöd hos socialtjänsten.

När avgifterna fastställs ska kommunen försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad situation. Om ena maken tex flyttar in på särskilt boende ska båda makarna tillförsäkras sitt förbehållsbelopp innan Kommunen tar ut någon hemtjänstavgift.

För att kunna beräkna avgiftsutrymme sänds en inkomstförfrågan till den enskilde. På inkomstförfrågan uppges civilstånd, medlemskap i trossamfund och boendekostnader. För att verifiera inkomsterna behöver den enskilde lämna en kopia på specifikationen av sin självdeklaration. Pensioner och bostadstillägg från Pensionsmyndigheten hämtas genom LEFI-Online. Den enskilde ska lämna uppgifterna till Kommunen inom 14 dagar efter att blanketten delgetts den enskilde. Om den enskilde på grundval av den egna ekonomin kan dra slutsatsen att de uppnår självkostnadspris/högkostnadsskyddet kan kryssa för att de väljer detta i stället för att fylla i övriga uppgifter på blanketten. Lämnas inte uppgifterna inom utsatt tid tas självkostnadspris ut fram till den månad uppgifterna inkommit. Kommunen saknar då möjlighet att säkra förbehållsbeloppet.

Det åligger den enskilde att utan dröjsmål meddela förändringar av uppgifter som ligger till grund för avgifter enligt dessa regler. Den enskilde skall även underrätta Vård och omsorgsförvaltningen om försäkringar eller skadestånd enligt ovan. 

Efter beräkning skickas ett skriftligt avgiftsbeslut där storleken på avgifterna framgår, vilket avgiftsunderlag som har använts, hur avgifterna har beräknats och information om hur man överklagar.

Kommunen ska ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen endast beror på förändringar i prisbasbeloppet. En ändring av avgiften ska gälla från och med månaden efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften ska dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den månaden. Avgiftsförändringar kan bli aktuella exempelvis om inkomsterna ändras, om äktenskap ingås eller upplöses, vid behov av högre förbehållsbelopp och vid ändrat bostadstillägg, pensionsstatus eller bostadskostnad. Avgifterna kan även ändras generellt till följd av ett beslut i kommunfullmäktige om nya avgifter, ändrade avgiftsnivåer eller ändrade grunder för avgifterna.

Kommunen räknar om avgifterna generellt vid årsskiftet i samband med att förändringar av prisbasbeloppet träder i kraft, vilket påverkar pensioner, förbehållsbelopp och högkostnadsskydd. Då begärs också in inkomstuppgifter för omräkning av det individuella avgiftsutrymmet.

Överklagan

Vård- och omsorgsnämnden individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet. Överklagan skickas till Vård och omsorgsnämnden som prövar om skäl till rättelse föreligger. Avslag i Vård och omsorgsnämnden innebär att nämnden vidarebefordrar överklagan till Förvaltningsrätten.

Båstad Kommuns avgifter 2010 Hemtjänst:

Avgiften är insatsbaserad. Det vill säga den enskilde betalar för de insatser som vederbörande erhåller hjälp med under en månad utifrån det insatsbeslut som arbetats fram tillsammans med biståndshandläggaren.
Trygghetstelefon 300:- per månad. Halva avgiften vid installation mindre än 15 dagar.
Matdistribution 25:- per hemkörning, sammanboende betalar bara en hemkörningsavgift.
Hemtjänstavgift/Omvårdnadsavgift 325: per timme. 
Hemtjänstavgift/Omvårdnadsavgift på Särskilt boende med heldygnsomsorg och Korttidsboende 150:- per dygn.

Hemsjukvård 200:- per månad. Gäller hemsjukvård som utförs av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Inkluderar även brukare med enbart delegerad hemsjukvård utförd av hemtjänsten.

Om man har flera olika typer av insatser räknas avgifterna ihop. Om detta belopp är högre än den enskildes avgiftsutrymme eller högkostnadsskyddet är kommunen skyldig att jämka summan ner till nivån för högkostnadsskyddet eller avgiftsutrymmet.

Makar och sammanboende betalar var och en avgift efter det individuella behov av insatser som bedömts i samråd med den enskilde. Finns gemensamma insatser såsom trygghetstelefon, matdistribution och serviceinsatser debiteras dessa bara på ena maken.

Boendeavgift för dubbelrum på Skogsliden 1 766 kr per månad (en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet). Boendeavgiften behandlas som en avgift och jämkas om avgiftsutrymmet inte räcker till. Vid bistånds upphörande debiteras boendeavgift kostnad per dygn vilket innebär månadsavgiften delat med 30.

Avgift för dagverksamhet tas ut med 118:- per dag. I avgiften ingår resor och mat.

Övriga avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Kostavgift

Kosten är momsfri i de fall den beviljats som bistånd. Avgiften tas ut i form av abonnemang baserat på 30 dagar i månaden eller som avgift per portion. Vid frånvaro görs avdrag för lunch och kvällsmål som är avbeställd senast kl 12.00 dagen före. I övrigt tex sjukhusvistelse medför endast hel dags frånvaro avdrag. Då gällande fr o m första hela dagen. 

Vid lunch ingår måltidsdryck, vissa tillbehör och efterrätt.
Vid matdistribution ingår inte dryck och vissa tillbehör som sylt inläggningar mm.

  Abonnemang baserat på 30 dagar per månad Enstaka portion med moms
Fullkost 2940 kr per månad 98 kr per portion  
Frukost 540 kr per månad 18 kr per portion  
Lunch 1500 kr per månad 50 kr per portion 62 kr per portion
Mellanmål 300 kr per månad 10 kr per portion  
Kvällsmål 600 kr per månad 20 kr per portion  

Sondmat/näringstillskott

På kommunens särskilda boende ingår sondmat och näringstillskott i den avgift som den enskilde betalar för måltider. Enligt överenskommelse mellan SKL och Region Skåne har även kommunerna kostnadsansvar för sondmat och näringstillskott för de personer som har hemsjukvård i ordinärt boende. Personer i ordinärt boende som har behov av sondmat eller näringstillskott ska betala enligt följande

Avgift som den enskilde betalar för sondmat ska följa samma avgift som för måltiderna på särskilda boenden. Avgiftsstorleken ska beräknas i samma procent som hur stor del av näringsintaget som sker via sondmat. Avgiften läggs i två olika nivåer, näringsintag med sondmat på 50 % eller 100 %.

Vid näringstillskott ska den enskilde betala avgift enligt följande:
30 st. näringstillskott per månad 140 kr = ordination 1 st per dag
60 st. näringstillskott per månad 280 kr = ordination 2 st per dag
90 st. näringstillskott per månad 420 kr = ordination 3 st per dag

Ej ordinerat näringstillskott tillhandahålles ej av Kommunen

Servicetjänster

Så kallade servicetjänster, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år, ingår inte heller i högkostnadsskyddet. Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Även om kommunen erbjuder sådana tjänster har den enskilde alltid rätt att göra en ansökan och få sina behov utredda. För denna typ av tjänster tar Kommunen inte ut någon avgift.

Avgift för förbrukningsvaror i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet utan ska ses som kommunens utlägg för varor som redan ingår i den enskildes förbehållsbelopp. Avgiften grundas på Konsumentverkets beräkningar i sin årliga hushållsbudget för olika kön och åldrar.

Hyra Skogsliden och Enskilda sjukhem 1/12 x 0,5 prisbasbelopp. 2011 motsvarar detta 1783 kr per månad.
Vid bistånds upphörande debiteras hel månad.

Hjälpmedel

Hjälpmedel understigande 300 kr försäljes till den enskilde till självkostnadspris.
Korttidslån av hjälpmedel 300 kr per vårdperiod
Kommunen tillhandahåller inte hjälpmedel till enskilda som tillfälligt vistas i Båstad Kommun.

Indexreglering av taxor och avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Följande taxor och avgifter indexregleras:
Hemtjänst 325 kr per månad
-Hemsjukvård, rehabilitering 200 kr/månad
-Trygghetslarm 300 kr/månad.
-Kosttaxor per portion: 
    Frukost 18 kr
    Mellanmål 10 kr
    Lunch 50 kr
    Kvällsmål 20 kr
    Heldag 98 kr
    Fullkostabonnemang beräknat på 30 dagar per månad 2940 kr
    Sondmat
    Näringstillskott
-Rehabilitering/hjälpmedel, korttidslån 300 kr/vårdperiod.

Taxorna/avgifterna är angivna i 2009 års prisnivå. Prisjusteringar regleras av KPI med basmånad juni 2008. Jämförelse sker med index för juni månad året före prisjusteringarna träder i kraft. Första prisjusteringen kan göras 1 januari 2010.

Vid beräkning av ny taxa får avrundning ske uppåt till närmast enkrona för belopp understigande 100 kronor, femkrona för belopp understigande 1000 kronor och till närmast tiokrona för  belopp överstigande 1000 kronor.

Om nämnden önskar göra avsteg från indexuppräkningen skall detta överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Försäkring, Skadestånd

Insatser från Kommunen som föranletts av skada som den enskilde är försäkrad mot, har rätt till skadestånd för eller av annan orsak ska ersättas av annan än den enskilde debiteras alltid med Kommunens självkostnad upp till högkostnadsskyddet.

Avgifter del av månad

Planerad frånvaro ska anmälas 5 dagar före. Ej anmäld frånvaro debiteras som utförd.

Ej tillhandahållet bistånd

Har insats enligt biståndsbeslut inte utförts inom tre dagar från överenskommen tid betraktas insatsen som utebliven. Utebliven insats debiteras ej.

Sammanfattande länkar om Avgifter inom Socialtjänstlagen

Frågor och svar om avgifter Socialstyrelsen

Jp socialnet Avgifter

Lag, meddelandeblad och analyser

Socialstyrelsen Meddelandeblad

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen år 2010

Nr 7/02 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Nr 9/02 Vissa frågor om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Nr 14/02 Beräkning av avgiftsunderlaget inom äldre- och handikappomsorgen

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen sök kap 8 avgifter

Proposition 200/01:149, Förarbete till Socialtjänstlagen, avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Konsumentverket

Koll på pengarna

Skäliga levnadskostnader Beräkningar av Konsumentverket Vad ingår i beräkningarna

JP infonet analyser, inloggning krävs

Avgifter inom aldre- och handikappomsorgen analys

Faktisk boendekostnad styr berakning av forbehallsbelopp vid hemtjanstavgift

SoL Avgifter för insatser av servicekaraktar

SoL Forbehallsbelopp och makar/sambor

SoL Hogkostnadsskydd